dissabte, 12 de març de 2011

Objectius generals

Durant la setmana i a partir de les diferents sortides i activitats que es duran a terme s’intentarà que els alumnes puguin aconseguir:
  1. Obtenir una visió amplia i general de la vida a la ciutat de Barcelona, entesa com un compendi d’activitats de molts diferents àmbits adreçades al ciutadà.
  2. Aprofundir en alguns d’aquests àmbits tant com sigui possible amb les diferents sortides que es fan.
  3. Aprendre a moure’s per la ciutat utilitzant el transport públic.
  4. Prendre contacte directe amb diferents temes (problemes) que afecten la ciutat: transport, immigració, contaminació, densitat, subministraments, etc.
  5. Potenciar la integració, la cooperació, l’educació i el civisme, essent conscients de la realitat que ens envolta, de la nostra situació “privilegiada” i comparant-la amb la resta.
  6. Difondre i potenciar valors d’integració, tolerància, comprensió, diàleg per resoldre problemes o obstacles que se’ns vagin presentant. Reduir el protagonisme individual i la competitivitat arbitrària.

Objectiu Final

Després de totes les sortides, activitats, reflexions, etc, sobre els diferents àmbits que integren la ciutat de Barcelona, els alumnes han de ser capaços de respondre a les propostes de les activitats realitzades d’una forma acurada, reflexiva, personal i de grup i com a fruit d’una setmana intensa d’activitats i experiències:

Procediments

El treball de síntesi consisteix en l'elaboració d’un projecte virtual que té com a tema principal Barcelona. Aquest projecte té un vessant principalment social. El resultat final és un treball en grups reduïts i ha de ser el fruit de l’experiència pròpia dels grups i els coneixements adquirits durant la setmana que es penjarà en quatre blocs. L’objectiu és conèixer millor la ciutat on vivim, però no des d’una perspectiva concreta que correspondria a una assignatura puntual, sinó des d’una visió polièdrica, àmplia, general que inclou alhora varies disciplines. Per això s’ha estructurat el treball en diferents entorns o àmbits (que no matèries) que són els que dominen principalment una ciutat: urbanisme, activitats econòmiques, transports, educació i cultura, sanitat i oci. Aquests diferents àmbits els hem agrupat en 4 blocs: bloc 1, històric – artístic; bloc 2, històric – serveis; bloc 3, cursa d’orientació i bloc 4, guia dels districtes. D’aquests diferents blocs és d’on penjarà la feina dels alumnes.

Per prendre un contacte més intens amb la realitat de Barcelona i poder així realitzar un treball fruit de l’experiència i el coneixement directe, es realitzen un seguit de sortides a diferents llocs de Barcelona durant tots els dies de la setmana matí, tarda i fins i tot nit. El punt final el posa la Guia dels districtes de la ciutat de l’últim dia.

Cadascuna de les sortides previstes van adreçades a conèixer amb més profunditat la nostra ciutat. Les activitats que es fan en cada sortida serveixen perquè l’alumne/a sàpiga en què s’ha de fixar principalment i què és el que es valorarà. De totes maneres es tindrà molt en compte l’originalitat, la pròpia creativitat i la iniciativa per donar resposta a les activitats proposades.
El resultat final és, en definitiva, una síntesi de les diferents disciplines que s’aprenen a l’escola, i en aquest cas Barcelona és l’eix transversal que les uneix.

El format d’aquest treball de síntesi és principalment en forma de bloc. D’un bloc inicial on es troben totes les propostes d’activitats de la setmana surten links als blocs de cada àmbit i, d’aquest, pengen les feines que els alumnes faran en grups reduïts. Tot seguit es pot trobar l’esquema final de com estaran enllaçats els blocs que contindran tota la documentació de les diferents activitats que han de composar el treball i les aportacions que els alumnes hauran de fer. Per cada àmbit es formaran grups diferents.La data límit pel lliurament de tots els apartats que composen cadascun dels blocs serà el proper divendres 15 d’abril de 2011 a les 8h30.

URL dels diferents blocs que formaran el mapa global del Treball de Síntesi:

Bloc
Grup
URL
Bloc 1. Històric – Artístic

http://ts3reso1011bloc1.blogspot.com/
Grup 1
http://ts3reso1011b1g1.blogspot.com/
Grup 2
http://ts3reso1011b1g2.blogspot.com/
Grup 3
http://ts3reso1011b1g3.blogspot.com/
Grup 4
http://ts3reso1011b1g4.blogspot.com/
Grup 5
http://ts3reso1011b1g5.blogspot.com/
Grup 6
http://ts3reso1011b1g6.blogspot.com/
Grup 7
http://ts3reso1011b1g7.blogspot.com/
Grup 8
http://ts3reso1011b1g8.blogspot.com/
Grup 9
http://ts3reso1011b1g9.blogspot.com/
Grup 10
http://ts3reso1011b1g10.blogspot.com/
Bloc 2. Històric – Serveis

http://ts3reso1011bloc2.blogspot.com/
Grup 1
http://ts3reso1011b2g1.blogspot.com/
Grup 2
http://ts3reso1011b2g2.blogspot.com/
Grup 3
http://ts3reso1011b2g3.blogspot.com/
Grup 4
http://ts3reso1011b2g4.blogspot.com/
Grup 5
http://ts3reso1011b2g5.blogspot.com/
Grup 6
http://ts3reso1011b2g6.blogspot.com/
Grup 7
http://ts3reso1011b2g7.blogspot.com/
Grup 8
http://ts3reso1011b2g8.blogspot.com/
Grup 9
http://ts3reso1011b2g9.blogspot.com/
Grup 10
http://ts3reso1011b2g10.blogspot.com/
Bloc 3. Cursa d’Orientació per Montjuïc

http://ts3reso1011bloc3.blogspot.com/
Grup 1
http://ts3reso1011b3g1.blogspot.com/
Grup 2
http://ts3reso1011b3g2.blogspot.com/
Grup 3
http://ts3reso1011b3g3.blogspot.com/
Grup 4
http://ts3reso1011b3g4.blogspot.com/
Grup 5
http://ts3reso1011b3g5.blogspot.com/
Bloc 4. Guia dels Districtes

http://ts3reso1011bloc4.blogspot.com/
Grup 1
http://ts3reso1011b4g1.blogspot.com/
Grup 2
http://ts3reso1011b4g2.blogspot.com/
Grup 3
http://ts3reso1011b4g3.blogspot.com/
Grup 4
http://ts3reso1011b4g4.blogspot.com/
Grup 5
http://ts3reso1011b4g5.blogspot.com/


Avaluació


%
Activitat
%
Bloc 1: Històric – Artístic
30%
Sagrada Família
20%
Colònia Güell
20%
Barcelona Modernista
20%
Teatre Lliure. 3 germanes
20%
Maqueta
20%
Total:
100%
Bloc 2: Històric – Serveis
30%
Mercats Municipals
30%
Aeroport
30%
Barcelona Romana i Medieval
40%
Urgències Clínic
00%
Total:
100%
Bloc 3: Cursa d’Orientació
15%
Cursa d’Orientació per Montjuïc
100%
Total:
100%
Bloc 4: Guia dels Districtes
25%
Districte 1
50%
Districte 2
50%
Total:
100%
Total:
100%


La nota final de cadascun dels 4 Blocs s’obtindrà a partir dels següents percentatges
90%
Correcció en conceptes específics
Correcció en procediments específics
10%
Correcció en l'expressió escrita i correcció ortogràfica.
Ordre, rigor i originalitat en la presentació


Nota: Cal portar mapes i guies de Barcelona dilluns i dimarts al matí per preparar les diferents sortides i recorreguts.